Terms & conditions

Algemene voorwaarden Industrial Product Solutions B.V.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle door ons gesloten overeenkomsten of door ons verrichte handelingen.

1.2Algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 Aanbiedingen

2.1 Al onze aanbiedingen -daaronder mede begrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten- zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen, zelfs na aanvaarding door de wederpartij. Herroeping na aanvaarding door de wederpartij zal onverwijld dienen te geschieden.

2.2 Een aanvaarding van onze aanbieding, als bedoeld in artikel 2.1, welke afwijkt van die aanbieding, geldt als een verwerping van de oorspronkelijke aanbieding en als een nieuwe aanbieding die ons niet bindt. Dit geldt ook indien de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten van onze aanbieding afwijkt.

2.3 De vernietiging en/of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

2.4 Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

2.5 Als zijn aanbieding niet wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer het recht alle kosten die hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 3 Rechten van intellectuele eigendom

3.1 Tenzij anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef) modellen, programmatuur enz.

3.2 De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van opdrachtnemer ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van opdrachtnemer niet gekopieerd, gebruikt of aan derde getoond worden. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van Euro 25.000. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

3.3 Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen de door opdrachtnemer gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van Euro 1.000 per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 4 Adviezen, ontwerpen en materialen

4.1 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van opdrachtnemer krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.

4.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen en berekeningen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven materialen.

4.3 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, monsters, modellen en dergelijke.

4.4 Opdrachtgever mag de materialen die opdrachtnemer wil gebruiken voordat deze verwerkt worden voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als opdrachtnemer hierdoor schade lijdt, komt deze voor rekening van opdracht.

Artikel 5 Prijzen

5.1 Alle prijzen in de door ons genoemde aanbiedingen, als bedoeld in artikel 2, gelden alleen voor die aanbiedingen en kunnen tot aan het moment dat de overeenkomst door ons schriftelijk is geaccepteerd, worden herzien.

5.2 Bovendien kunnen de prijzen na het sluiten van de overeenkomst worden verhoogd op grond van externe factoren, zoals verhoging van belastingen, externe leveranciersprijzen, valuta-koersen, grondstoffen, vrachtkosten, lonen en/of sociale lasten, invoerrechten, heffingen of andere lasten.

5.3 De opgegeven zijn steeds exclusief BTW en eventueel verschuldigde in- en uitvoerrechten.

5.4 Betaling van de prijsverhoging zoals bedoeld in lid 1 vindt plaats tegelijk met betaling van de hoofdsom of de laatste termijn.

5.5 Als er goederen door opdrachtgever worden aangeleverd en opdrachtnemer bereid is deze te gebruiken, mag opdrachtnemer maximaal 20% van de marktprijs van de aangeleverde goederen in rekening brengen.

Artikel 6 Levertijd

6.1 De levertijd wordt, tenzij expliciet anders wordt overeengekomen, slechts bij benadering opgegeven en kan nimmer als een fatale termijn worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een overschrijding van de levertijd geeft de wederpartij in geen geval recht op schadevergoeding of op ontbinding van de overeenkomst. Evenmin kan cliënt terzake aanspraak maken op ontbinding van de overeenkomst, tenzij hij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

6.2 Bij de vaststelling van de levertijd gaat opdrachtnemer er van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.

6.3 De levertijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve tekeningen enz. in het bezit zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn) betaling is ontvangen en aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.

6.4 a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd vaststelde, kan opdrachtnemer de levertijd verlengen met de tijd die nodig is om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen deze worden afgerond zodra zijn planning dit toelaat.

b. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd verlengd met de tijd die nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra de planning dit toelaat.

c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer wordt de levertijd verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra de planning dit toelaat.

d. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd verlengd met de daardoor ontstane stagnatietijd.

6.5 Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding,

tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

6.6 Wij zijn gerechtigd de verdere uitvoering van onze werkzaamheden op te schorten, zolang cliënt jegens ons niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Dit opschortingsrecht geldt tot op het moment dat de opdrachtgever zijn verplichtingen alsnog is nagekomen, tenzij wij inmiddels gebruik hebben gemaakt van onze rechten door de overeenkomst te ontbinden. Een en ander laat ons recht op schadevergoeding onverlet.

Artikel 7 Risico

7.1 Het risico van de door ons geleverde goederen is voor opdrachtgever:

a. bij levering af fabriek: zodra de goederen in of op de vervoermiddelen zijn geladen;

b. bij levering franco werk: zodra de goederen zijn aangevoerd op de plaats van bestemming.

7.2 Bij levering op afroep gaat het risico over, zodra de goederen op ons terrein ten behoeve van opdrachtgever zijn afgezonderd.

7.3 Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer overeenkomen dat opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.

7.4 Ook in geval verkoper de verkochte zaak installeert en/of monteert gaat het risico van de zaak over op het moment dat verkoper de zaken ter beschikking stelt aan koper in het bedrijfspand van verkoper of op een andere overeengekomen plaats.

7.5 Als bij koop sprake is van inruil en koper in afwachting van aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijf het risico van de in te ruilen zaak bij koper tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van verkoper.

Artikel 8 Onuitvoerbaarheid van de opdracht

8.1 Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

8.2 Onder omstandigheden die niet door opdrachtnemer te verwachten waren en de buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van opdrachtnemer niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import-of handelsbeperkingen.

8.3 Opdrachtnemer is niet bevoegd tot opschorting als de nakoming blijvend onmogelijk is of als een tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan dan worden ontbonden voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 9: Omvang van het werk

9.1 Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig verkregen zijn.

9.2 In de prijs van het werk zijn niet inbegrepen:

a. de kosten voor grond-, hei-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, herstel-, of andere bouwkundig werk:

b. de kosten voor aansluiting van gas-, water-, elektriciteit-, of andere infrastructurele voorzieningen;

c. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken;

d. de kosten van afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;

e. reis- en verblijfkosten.

Artikel 10: Wijzigingen in het werk

10.1 Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meerwerk of minderwerk als:

a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek;

b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;

c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken.

10.2 Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

10.3 Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag opdrachtnemer bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat gevolg is van een verzoek van opdrachtnemer.

Artikel 11: Uitvoering van het werk

11.1 Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals:

– gas, water en electriciteit;

– verwarming;

– afsluitbare droge ruimte;

– op grond van de Arbowet en –regelgeving voorgeschreven voorzieningen.

11.2 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging van gereedschappen, materialen en andere zaken van opdrachtnemer die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht.

11.3 Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden onstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning van opdrachtnemer dit toelaat. Daarnaast is opdrachtgever aansprakelijk voor alle daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende schade.

Artikel 12: Oplevering van het werk

12.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:

a. opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;

b. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;

c. opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;

d. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

12.2 Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer.

12.3 Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij opdrachtnemer in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.

Artikel 13 Reclame en aansprakelijkheid

13.1 Wij zijn -behoudens het bepaalde in het volgende lid- nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, daaronder begrepen bedrijfsschade welke voor opdrachtgever uit een met ons gesloten overeenkomst mocht voortvloeien.

Opdrachtgever vrijwaart ons te dezer zake tegen aanspraken van derden.

13.2 Onze aansprakelijkheid is beperkt tot vervanging van het geleverde gebrekkige goed of een onderdeel daarvan, danwel tot teruggave van de overeengekomen prijs of evenredig gedeelte daarvan, een en ander te onzer beoordeling. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, danwel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.

13.3 Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst;

b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan de zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt;

c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen.

13.4 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door opdrachtnemer geleverde producten en/of materialen.

13.5 Alle reclames dienen op straffe van verval van rechten binnen acht dagen na aflevering der goederen, althans nadat het gebrek redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden, per aangetekende brief te geschieden.

Artikel 14 Niet afgenomen zaken

Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen. Opdrachtnemer mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.

Artikel 15 Betaling

15.1 Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer of op een door opdrachtnemer aangewezen rekening.

15.2 Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:

a. bij balieverkoop contant;

b. als termijnbetaling is overeengekomen:

– 50% van de totale prijs bij opdracht;

– 50% van de totale prijs bij oplevering;

c. in alle overige gevallen binnen 30 dagen na factuurdatum.

15.3 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op verzoek vanopdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.

15.4 Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van opdrachtnemer.

15.5 De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:

a. een betalingstermijn is overschreden;

b. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;

c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;

d. de opdrachtgever ( vennootschap) wordt ontbonden of geliqudeerd;

e. de opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

15.6 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt 10% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.

15.7 Wanneer betaling niet heeft plaats gevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van Euro 50.

De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:

Over de eerste Euro 3.000 15%

Over het meerdere tot Euro 6.000 10%

Over het meerdere tot Euro 15.000 8%

Over het meerdere tot Euro 60.000 5%

Over het meerdere vanaf Euro 60.000 3%

Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.

15.8 Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.

15.9 Een betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom. Indien opdrachtgever meerdere facturen onbetaald laat, strekt een betaling

-met inachtneming van het bepaalde in het vorige zin- eerst in mindering op de oudste factuur en vervolgens op de één na oudste factuur, enz.

Artikel 16 Eigendomsvoorbehoud en zekerheidstelling

16.1 Wij behouden ons de eigendom voor van alle door ons geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door ons aan opdrachtgever geleverde of nog te leveren goederen, alsmede van onze eventuele vorderingen voor door ons in het kader van de levering van goederen verrichte of te verrichten werkzaamheden en van hetgeen wij van opdrachtgever te vorderen hebben wegens diens tekortschieten in de nakoming van de met hem gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boetes.

16.2 Eerst na volledige betaling van alle vorderingen, als bedoeld in het vorige lid, vindt de overdracht plaats van de goederen.

16.3 Indien en voorzover door ons geen betaling is verkregen van de opeisbare vorderingen terzake waarvan wij ons de eigendom van geleverde goederen hebben voorbehouden, zijn wij gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst en worden wij, voorzover nodig, reeds nu voor alsdan onherroepelijk door opdrachtgever daartoe gemachtigd onze goederen terug te nemen en is opdrachtgever verplicht ons in dat kader toegang te verlenen tot alle in zijn onderneming in gebruik zijnde ruimten, een en ander onverminderd ons recht om van de wederpartij schadevergoeding te vorderen.

16.4 Ook in geval van opschorting van betaling, aanvraag van surseance van betaling, faillissement of liquidatie van zaken van opdrachtgever hebben wij het in lid 16.3 omschreven recht.

16.5 Opdrachtgever is verplicht op ons eerste verzoek een bezitloos pandrecht te vestigen op de door ons geleverde zaken, zodra wij om welke reden dan ook daarvan de eigendom verliezen, zulks tot zekerheid voor de betaling van alle bestaande en toekomstige vorderingen van ons op opdrachtgever, die terzake van incassokosten en rente daaronder begrepen. Bij gebreke daarvan zijn al onze vorderingen terstond opeisbaar en zijn wij gerechtigd tot ontbinding der overeenkomst(en) over te gaan, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

16.6 Het is opdrachtgever verboden op de door ons geleverde zaken -ongeacht of wij daarvan nog eigenaar zijn- een vuist- of bezitloos pandrecht ten behoeve van een derde te vestigen.

16.7 Wij zullen steeds -zolang het gekocht en geleverde niet geheel mocht zijn betaald, alsook alvorens tot levering over te gaan- een bankgarantie, althans een daarmee gelijk te stellen zekerheid als waarborg voor de betaling van het verschuldigde, respectievelijk van hetgeen na levering verschuldigd zal worden, mogen verlangen. Opdrachtgever is alsdan verplicht deze zekerheid te stellen.

16.8 Zolang de in lid 16.7 bedoelde zekerheid niet is gesteld, kunnen wij de levering opschorten en/of de lopende overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst voor ontbonden verklaren, onverminderd ons recht op nakoming en/of schadevergoeding.

16.9 Als opdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan opdrachtnemer te verpanden.

Artikel 17 Compensatie/verrekening/opschorting

17.1 Het is opdrachtgever niet toegestaan enig door hem aan ons verschuldigd bedrag te compenseren met bedragen welke wij aan hem verschuldigd mochten zijn.

17.2 In geval van tijdelijke onmogelijkheid tot levering is opdrachtgever niet gerechtigd tot

opschorting van betaling.

17.3 Opdrachtgever is evenmin gerechtigd tot opschorting van de betaling uit hoofde van deze overeenkomst in verband met enige andere met ons gesloten overeenkomst, behoudens voorzover het betreft een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Artikel 18 Ontbinding

Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van opdrachtnemer en opdrachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden ontbonden. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 19 Toepasselijk recht en forumkeuze

19.1 Het Nederlands recht is van toepassing.

19.2 Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet toepasselijk, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

19.3 Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregel hanteren.


Language